Close

What would you like to search for?

Close

Brak artykułów

Product
ILOŚĆ 0
0.00

My Account

Ogólne warunki świadczenia usług Juice Plus + („Warunki”)

Przesłanki

Klient musi potwierdzić, przeczytać ze zrozumieniem i wyrazić zgodę na Warunki i politykę prywatności dostępne na stronie https://www.juiceplus.com/pl/pl/privacy-policy („Polityka prywatności”), zanim rozpocznie korzystanie ze stron internetowych lub zakupi jakiekolwiek produkty lub usługi Juice Plus+.

W niniejszych Warunkach przedstawiono zasady i warunki regulujące zakup i (lub) korzystanie z produktów lub usług Juice Plus+.

Jeżeli klient nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nie powinien wchodzić na stronę Juice Plus+ ani korzystać z niej celem złożenia zamówienia.

1. Postanowienia ogólne:

1.1 The Juice Plus + Company Europe GmbH (dalej „Juice Plus+) sprzedaje na swojej stronie internetowej https://www.juiceplus.com/pl/pl , włączając wszystkie odnośne podstrony („Strona”), i przez  partnerów franczyzowych („Partnerzy franczyzowi”) klientom końcowym („Klienci”) produkty żywieniowe i suplementy diety pod własną marką („Produkty”).

1.2. Klient oświadcza i zapewnia, że ma co najmniej osiemnaście (18) lat, a gdy ma mniej niż osiemnaście (18) lat, że ma co najmniej trzynaście (13) lat i odwiedza Stronę za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, co do którego przyjmuje się, że zapoznał się z Warunkami i wyraził na nie zgodę.

2. Umowa:

2.1. Zamówienie („Zamówienie”) otrzymane przez Juice Plus+ zgodnie z punktem 1.1 jest przyjmowane przez Juice Plus+ wyłącznie wedle jej uznania. Zamówienie zostaje przyjęte, a umowa zostaje sfinalizowana („Umowa”), gdy Klient i) otrzymuje e-mail z potwierdzeniem od Juice Plus+ i (lub) ii) otrzymuje Produkty.

2.2. Warunki te są nadrzędne wobec wszelkich poprzednich, sprzecznych lub rozbieżnych warunków, które nie zostały tu wymienione i które nie są częścią Umowy.

2.3. Umowa podlega wyłącznie Warunkom i Polityce prywatności dostępnym pod adresem https://www.juiceplus.com/pl/pl/privacy-policy.

2.4. Poprzez złożenie Zamówienia w Juice Plus+ Klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował Warunki i Politykę prywatności w całym brzmieniu. Klient potwierdza, że zabronione jest dokonywanie wszelkich zmian Warunków bez pisemnej zgody Juice Plus+.

3. Cena i koszty dostawy:

3.1 Ceny podanie na Stronie zawierają podatek VAT.

3.2 Juice Plus+ może nałożyć dodatkowe koszty dostawy za Produkty na podstawie miejsca dostawcy i (lub) innej metody dostawy, co Klient wyraźnie akceptuje.

4. Dostawa:

4.1. Żądania dostawy lub dostarczenia ze strony Klienta są wiążące, tylko gdy zostaną wyraźnie zaakceptowane i potwierdzone pisemnie przez Juice Plus+.

Klient potwierdza i wyraża zgodę, że wiążące i egzekwowalne są wyłącznie daty lub dostawy przekazane pisemnie Klientowi przez Juice Plus+, z wyjątkiem okoliczności, których dotyczy punkt 4.2. Juice Plus+ może wedle własnego uznania wybrać inne metody dostawy.

4.2. Klient oświadcza, zapewnia i wyraża zgodę, że i) Juice Plus+ nie odpowiada za żadne opóźnienia wynikające z działania siły wyższej lub zdarzeń będących poza racjonalną kontrolą Juice Plus+ oraz ii) takie opóźnienie nie zwalnia Klienta z Umowy.

4.3. Klient potwierdza i wyraża zgodę, że przeniesienia ryzyka związane z Produktem następuje w momencie dostawy na adres podany przez Klienta w zamówieniu, gdy Produkt zostanie doręczony do Klienta, członka jego rodziny lub wyznaczonej osoby lub do sąsiadów Klienta, którzy w imieniu Klienta potwierdzili pisemnie odbiór przesyłki.

4.4. Klient potwierdza, że przekazanie prawa własności do Produktu następuje jedynie po całkowitym opłaceniu Zamówienia przez Klienta.

5. Zamówienia:

5.1. Zamówienia ciągłe są rozumiane jako ciągłe zamówienia za wyraźną zgodą Klienta, na które składają się dostawy ponawiane co 4 (cztery) miesiące („Zamówienia”).

5.2. W przypadku gdy Klient składa Zamówienie ciągłe Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z prawem obu Stron do wypowiedzenia bieżącej umowy 30 dni przed datą dostawy kolejnego Zamówienia. Klient złoży wypowiedzenie na piśmie lub telefonicznie do Działu obsługi klienta.

5.3. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma prawo wyboru pomiędzy płatnością jednorazową lub 4 (czterema) ratami miesięcznymi. Klient oświadcza i zapewnia, że Juice Plus+ może odmówić zgody na płatności ratalne za zamówienie.

5.4. W przypadku gdy Klient złoży różne Zamówienia, Klient może wybrać dla każdego z nich płatność jednorazową albo ratalną w postaci 4 rat miesięcznych.

5.5. Klient oświadcza i zapewnia, że po przesłaniu Zamówienia do Juice Plus+ nie ma możliwości jego zmiany. W przypadku wszelkich zmian po przesłaniu Zamówienia Klient skontaktuje się z Działem obsługi klienta e-mailem na adres [email protected], telefonicznie pod numerem +48 223074435 lub listownie.

5.6. Dostawa wszystkich produktów zależy od ich dostępności. Juice Plus+ zastrzega sobie prawo do nałożenia ograniczeń liczbowych na dowolne Zamówienie lub odrzucenia Zamówienia częściowo lub w całości oraz do zakończenia sprzedaży Produktów bez powiadomienia, nawet jeśli Klient złożył już Zamówienie.

6. Gwarancja

6.1. Klient potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że został poinformowany o prawach gwarancyjnych zapewnianych przez Juice Plus+.

6.2. W przypadku pytań w związku z gwarancją Klient może się skontaktować z Działem obsługi klienta pod numerem +48 223074435.

7. Płatności i inne opłaty:

7.1. Zamówienie może zostać opłacone („Płatność”) następująco: MasterCard, Visa, Sofort.

7.2. Płatność jest wymagana po przesłaniu Zamówienia do Juice Plus+.

7.3. Jeśli Klient spóźnia się z należną Płatnością, w całości lub częściowo, Juice Plus+ może nałożyć opłatę za zwłokę równą wartości procentowej od należnej kwoty, z wyjątkiem gdy odniesione zostaną poważniejsze szkody (w tym m.in. koszty prawne za odzyskanie należności).

7.4. Jeśli Klient nie dokona zapłaty należnych Płatności lub jeśli Produkty zostaną odesłane do Juice Plus+ z powodu nieprawidłowego adresu lub jeśli Klient nie odbierze Produktów lub tego odmówi, Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i szkody poniesione przez Juice Plus+.

8. Zwrot

8.1. Juice Plus+ jest dumna z jakości swoich Produktów i zaświadcza, że spełniają one wysokie standardy regulacyjne dotyczące stosowania przez konsumentów. Jednakże jeśli Klient nie jest zadowolony z Produktu, Klient może zwrócić go w celu otrzymania zwrotu pieniędzy lub wymiany Produktu, gdy i jeśli dotyczy, poprzez skontaktowanie się z The Juice Plus + Company Europe GmbH, Kirschgartenstr. 14,  4051 Basel, przez e-mail na adres [email protected], telefonicznie pod numerem +48 223074435 lub listownie.

8.2. Klient ma prawo anulować Zamówienie bez podawania powodu w ciągu 14 (czternastu) dni od daty dostarczenia Produktu. Aby skorzystać z tego prawa, Klient potwierdza i wyraża zgodę, że z uwagi na charakter Produktu lub Produktów zwrot całej kwoty jest możliwy wyłącznie w przypadku Produktów odesłanych i otrzymanych przez Juice Plus+ w ciągu 30 (trzydziestu) dni od pierwotnej daty wysyłki, z wyjątkiem wszelkich odnośnych potrąceń.

8.3. Juice Plus+ dokona zwrotu za Zamówienie taką samą metodą płatności, jaką zastosował Klient, o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie. W żadnym przypadku Klient nie zostanie obciążony opłatami za zwrot.

8.4. Klient potwierdza i wyraża zgodę, że każde wypowiedzenie wykraczające poza warunki z punktu 8 będzie rozpatrywane indywidualnie.

8.5 W każdym przypadku Klient oświadcza i gwarantuje, że poniesie wszelkie koszty związane z wszelką utratą wartości zwróconych Produktów.

9. Wyłączenie zwrotu:

9.1. Klient oświadcza i gwarantuje, że wszelkie zwroty, w całości lub w części, zostaną wyłączone, w przypadku gdy zwrócone przez Klienta Produkty lub Produkt nie nadają się do dalszej sprzedaży, zostały częściowo zużyte, kończy się lub skończył się im termin ważności.

10. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

10.1. Klient może utworzyć, lub już utworzył, konto („Konto”) w momencie wysyłania zamówienia przez Stronę. Klient odpowiada za zapewnienie poufności swojego hasła i ograniczenie dostępu do hasła i konta. Klient potwierdza i wyraża zgodę na zaakceptowanie wszelkiej odpowiedzialności za wszystkie Zamówienia złożone w ramach Konta.

10.2. Dane osobowe klienta („Dane klienta”) będą wykorzystywane zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie prywatności.

10.3. Dane klienta będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie ze zobowiązaniami umownymi pomiędzy Klientem a Juice Plus+. W takim przypadku ilość zebranych i wykorzystywanych Danych klienta jest ściśle ograniczona do minimum niezbędnego do tego celu.

10.4. Klient może w dowolnym momencie zażądać usunięcia Danych klient poprzez wysłanie zgłoszenia z następującego łącza:

https://jp.proteuscyber.com/GDPR/SAR/index.php

 

11. Newsletter i informacje handlowe:

11.1. Poprzez złożenie Zamówienia Klient potwierdza i wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych na dane teleadresowe podane zgodnie z Polityką prywatności.

11.2. Dane teleadresowe Klienta nie będą udostępnianie ani przekazywane stronie trzeciej.

11.3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera i informacji handlowych poprzez kliknięcie przycisku „anuluj subskrypcję” w informacji.

12. Egzekwowalność i spory

12.1. Jeśli poszczególne części Warunków zostaną uznane w całości lub częściowo za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia zachowują swoją moc.

12.2. Wszelkie zmiany lub dodatki do Warunków wymagają pisemnej zgody Juice Plus+.

12.3. W przypadku sporu, którego Strony nie będą w stanie rozwiązać polubownie, Strony wyrażają zgodę, aby został on skierowany do wyłącznie właściwego Sądu w Polskalub w miejscu zamieszkania konsumenta, jeśli znajduje się na terytorium stanu Polska.

13. Modyfikacje

13.1. Warunki, informacje i funkcje zawarte w Warunkach i Polityce prywatności podlegają każdorazowym zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Uzyskując dostęp do niniejszych Warunków i Polityki prywatności lub przełączając się na nie (w zakresie, w jakim dozwolone jest linkowanie), Klient oświadcza i gwarantuje, że przyjmuje ryzyko związane ze zmianą lub usunięciem informacji od ostatniego dostępu.

13.2. Juice Plus+ zastrzega sobie prawo do modyfikacji, aktualizacji, dodania, zaprzestania, usunięcia lub innej zmiany dowolnego fragmentu Warunków lub Polityki prywatności, w całości lub częściowo i w dowolnym momencie. Aby zmiany Warunków zostały uznane za istotne, Juice Plus+ poinformuje o tym Klientów poprzez Stronę w rozsądnym terminie.

14. Odpowiedzialność

14.1. Klient niniejszym zaświadcza i gwarantuje, że Juice Plus+ ustanowiła standardowe procedury operacyjne dla wytwarzania i dostarczania Produktów i że procedury te zawierają standardy lub procedury operacyjne zgodne z wiodącymi standardami branżowymi i regulacyjnymi. Klient oświadcza i wyraża zgodę, że wszystkie Produkty są wytwarzane, pakowane, oznakowywane, dostarczane i doręczane zgodnie ze specyfikacjami ustanowionymi przez Juice Plus+ i jak podano na etykiecie Produktu.

14.2. Klient oświadcza i gwarantuje, że przeczyta etykietę Produktu przed skonsumowaniem Produktu i że zachowa środki konieczne do uniknięcia szkodliwych konsekwencji, w tym m.in. przypadki określonych stanów chorobowych i (lub) fizycznych. Klient zgadza się niezwłocznie zawiadomić Juice Plus+ o roszczeniach związanych z Produktem i współpracować z Juice Plus+ przy jakimkolwiek dochodzeniu.